Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO bonoideahome.com

 

 

§ 1   

Przepisy ogólne

 

 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania sklepu com dokonywania zakupów za jego pośrednictwem oraz procedury reklamacyjnej. Regulamin zawiera postanowienia, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (U. z 2020 r. poz. 344 tj. ze zm.).
 2. Definicje (wskazane poniżej terminy, pisane z wielkiej litery, należy rozumieć zgodnie z przedstawioną poniżej definicją):
  • Kodeks Cywilny - ustawa z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. 2022 poz. 1360),
  • Konsument - osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedającym czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
  • Klient ‑ podmiot dokonujący zakupu lub zamawiający Usługi za pośrednictwem Sklepu,
  • Produkty - rzeczy ruchome przeznaczone na sprzedaż, stanowiące asortyment dostępny w Sklepie, w tym Produkty z elementami cyfrowymi oraz Treści cyfrowe,
  • Produkt z elementami cyfrowymi - towar zawierający treść cyfrową lub usługę cyfrową lub z nimi połączony w taki sposób, że brak treści cyfrowej lub usługi cyfrowej uniemożliwiłby jego prawidłowe funkcjonowanie,
  • Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową,
  • Przedsiębiorca Indywidualny ‑ osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedającym czynności prawnej związanej bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą, jeśli z treści tej czynności wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
  • Regulamin ‑ niniejszy regulamin,
  • Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedającego pod adresem – www.bonoideahome.com
  • Sprzedający ­‑ Anna Felisiak-Miśkiewicz prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą PENTAGRAM Anna Felisiak-Miśkiewicz z siedzibą przy ul. Warszawska 46a, 97-070 Aleksandrów Łódzki, NIP: 7272676985.
  • Treść cyfrowa - dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej,
  • Usługa ‑ oferowane przez Sprzedającego usługi, w tym usługi cyfrowe określone w Regulaminie,
  • Ustawa ‑ ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2020 poz. 287 ze zm.)
  • Użytkownik - każda osoba korzystająca ze strony Sklepu.

 

§ 2   

Funkcjonalności

 

 • W Sklepie Sprzedający prowadzi sprzedaż Produktów oraz udostępnia następujące funkcjonalności Sklepu (będące usługami świadczonymi drogą elektroniczną):
  • Profil Klienta,
  • Wirtualny koszyk,
  • Formularz zamówienia,
 • Wszystkie wskazane w pkt 1.1-1.3 funkcjonalności mają charakter nieodpłatny.

 

§ 3   

Profil Klienta

 

 1. Profil Klienta jest usługą, do której można uzyskać dostęp po dokonaniu rejestracji.
 2. Rejestracja wymaga wskazania poprawnego adresu e-mail oraz ustalenia hasła.
 3. Profil Klienta nie jest niezbędny do dokonania zamówienia, jednak po zalogowaniu umożliwia dostęp do zgromadzonych danych oraz informacji o złożonych zamówieniach.
 4. Założenie Profilu Klienta może nastąpić przez formularz rejestracji dostępny w Sklepie.
 5. Po wypełnieniu formularza rejestracji Profilu Klienta, Użytkownik otrzyma niezwłocznie potwierdzenie rejestracji droga mailową. Do zakończenia rejestracji konieczne jest kliknięcie w link znajdujący się w otrzymanej wiadomości mailowej.
 6. Założenie i utrzymanie Profilu Klienta jest darmowe. Odpłatne są umowy sprzedaży Produktów oraz świadczenia Usług zawierane za pośrednictwem Sklepu.
 7. Użytkownik ma prawo w każdym czasie, bez podania przyczyny zrezygnować z usługi Profilu klienta. Usunięcie profilu Klienta może nastąpić za pośrednictwem Profilu Klienta.
 8. Usunięcie Profilu Klienta jest bezpłatne.
 9. Logowanie do Profilu Klienta jest możliwe z wykorzystaniem swojego adresu e-mail oraz podanego podczas rejestracji hasła.
 10. Klient ma obowiązek zachowania hasła w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.

 

 

§ 4  

Wirtualny koszyk

 

 1. Wirtualny koszyk jest narzędziem umożliwiającym Klientowi zarządzanie Produktami przed ich zakupem, przeliczanie wartości zamówienia oraz kosztów dostawy.
 2. Podczas wyboru Produktu, Klient może dowolnie zmieniać zawartość koszyka poprzez dodawanie i usuwanie poszczególnych Produktów lub zmianę ich ilości.
 3. Sprzedający zastrzega, że w szczególnych przypadkach liczba sztuk Produktów, jakie zamawia Klient może być ograniczona, o czym Klient zostanie poinformowany podczas składania zamówienia.

 

§ 5  

Formularz zamówienia

 

 1. Formularz zamówienia to jednorazowa, nieodpłatna usługa umożliwiająca prawidłowy dobór Produktów , wprowadzenie danych niezbędnych do finalizacji zakupu. Korzystanie z Formularza zamówienia staje się możliwe z chwilą dodania co najmniej jednego Produktu lub Usługi do Wirtualnego koszyka.
 2. Formularz zamówienia wymaga wskazania danych Klienta: imię i nazwisko, wybrana metoda płatności, numer telefonu, adres e-mail, adres do doręczenia zamówienia: ulica, numer budynku i lokalu (jeżeli dotyczy), ewentualnych uwag do zamówienia lub dostawy. W przypadku zakupów dokonywanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą konieczne jest podanie dodatkowo:
  • adresu rozliczeniowego,
  • NIP-u,
  • danych prowadzonej działalności gospodarczej, w ramach której składane jest zamówienie (np. danych jednoosobowej działalności, spółki, fundacji itd.).
 3. Dane w Formularzu zamówienia można modyfikować dowolnie, do chwili dokonania potwierdzenia. Potwierdzenie następuje poprzez aktywowanie przycisku „Zamawiam i płacę“.
 4. W przypadku składania zamówienia po zalogowaniu do Profilu Klienta dane do Formularza zamówienia mogą zostać zapamiętane na potrzeby przyszłych zamówień. Może to nastąpić tylko za uprzednią zgodą Klienta.

 

§ 6  

Zawarcie Umowy

 

 1. Informacje zawarte na stronie www Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy.
 2. Zawarcie umowy sprzedaży Produktów między Klientem, a Sprzedającym następuje zgodnie z opisaną procedurą:
  • Klient umieszcza wybrane Produkty w Wirtualnym Koszyku,
  • Klient wybiera ewentualne usługi dodatkowe,
  • korzystając z Formularza zamówienia, Klient określa ilość Produktów, wskazuje metodę płatności, wprowadza dane niezbędne do realizacji zamówienia,
  • Klient uzyskuje możliwość sprawdzenia zawartości i warunków zamówienia,
  • Klient składa zamówienie, aktywując przycisk „Zamawiam i płacę” - w tym momencie zamówienie uważa się za złożone.
  • Złożenie zamówienia stanowi złożenie Sprzedającemu przez Klienta oferty zawarcia umowy.
 3. Wszystkie ceny prezentowane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek od towarów i usług VAT) i nie zwierają kosztów dostawy.
 4. Termin realizacji zamówienia wynika z terminu wskazanego na podstronie danego Produktu. W przypadku zamówienia większej liczby Produktów czas zamówienia odpowiada najdłuższemu z terminów realizacji zamówienia dla poszczególnych Produktów objętych zamówieniem.
 5. Ceny Produktów, w tym promocje, zniżki i wyprzedaże, w Sklepie oraz w sklepach stacjonarnych Sprzedającego mogą się różnić.
 6. Koszty i metody dostawy zostają zaprezentowane Klientowi podczas składania zamówienia w ramach Formularza zamówienia.

 

§ 7  

Płatność

 

 1. O łącznej cenie, do której w związku ze złożeniem zamówienia zobowiązany jest Klient (w tym kosztach dodatkowych takich jak np. koszty dostarczenia Produktów ) zostanie on poinformowany za pośrednictwem Formularza zmówienia przed dokonaniem zakupu.
 2. Sklep umożliwia następujące formy płatności:
  • płatność przelewem
  • płatność gotówką (przy odbiorze osobistym), za pobraniem (kurier)
 3. Decyzję o formie płatności podejmuje Klient podczas składania zamówienia spośród opcji dostępnych w Sklepie.
 4. Klient za pośrednictwem strony www Sklepu jest informowany o terminie, w jakim powinna nastąpić płatność. Zamówienie nieopłacone w terminie zostanie anulowane, zaś Klient nie będzie zobowiązany do zapłaty. O anulowaniu zamówienia Sprzedający niezwłocznie poinformuje Klienta.
 5. Najpóźniej podczas składania zamówienia Klient może wyrazić wolę otrzymania faktury VAT. W przypadku wybrania podczas składania zamówienia woli otrzymania faktury VAT zostanie ona dostarczona wraz z zamówieniem.

 

 

 

§ 8  

Prawo odstąpienia od umowy oraz wypowiedzenia umowy

 

 1. Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą Indywidualnym, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od tej umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Postanowień niniejszego paragrafu nie stosuje się do Przedsiębiorców niebędących Przedsiębiorcami Indywidualnymi.
 2. W przypadku umowy sprzedaży termin odstąpienia od umowy rozpoczyna się od otrzymania przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią zamówionych Produktów.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:
  • pisemnie na adres: ul. Srebrzyńska 63, 93-559 Łódź.
  • w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@bonoideahome.com
 4. W przypadku odstąpienia od umowy, umowę tę uważa się za niezawartą. Jeżeli Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedający przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedający niezwłocznie prześle Klientowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwróci mu wszystkie otrzymane od niego płatności. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 7. Zwrot płatności zostanie dokonany przez Sprzedającego na numer konta bankowego, z którego otrzymano zapłatę za Produkty, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 8. Jeżeli Klient Indywidualnym wybrał sposób dostarczenia Produktów inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany w Sklepie, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 9. W przypadku odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest odesłać Sprzedawcy zakupione Produkty nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Zwrotu należy dokonać na adres: : ul. Srebrzyńska 63, 93-559 Łódź. Klient ponosi bezpośrednie koszty odesłania Produktów do sprzedającego. Koszty zwrotu zależne są od taryfy podmiotu, z którego Klient zdecyduje się skorzystać zwracając Produkt.
 10. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktów będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 11. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów:

 

 • w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Klienta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
 • w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 • w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

 

 1. W przypadku umowy sprzedaży umowa ta obowiązuje do czasu jej realizacji.

 

 

§ 9  

Postępowanie reklamacyjne

 

 1. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za wady Produktów, w tym w szczególności z tytułu wad Produktów , jak również za zgodność Produktów z umową.
 2. Odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi wobec Przedsiębiorców zostaje wyłączona. W pozostałym zakresie całkowita odpowiedzialność Sprzedającego wobec Przedsiębiorców niebędących Przedsiębiorcami Indywidualnymi jest ograniczona do wysokości zapłaconej przez Klienta ceny oraz kosztów dostawy zamówienia.
 3. Klient ma prawo do złożenia reklamacji.
 4. Klient może złożyć reklamację w szczególności (lecz nie tylko), gdy wystąpiła jedna z opisanych okoliczności:
  • Produkt jest niezgodny z umową w szczególności gdy,
  • występują wady istotne Produktu
  • wystąpiło opóźnienie w realizacji zamówienia.
 5. Zaleca się, by reklamacje były kierowane:
  • na adres tradycyjny tj. : ul. Srebrzyńska 63, 93-559 Łódź z dopiskiem "reklamacja" bądź
  • na adres e-mail: kontakt@bonoideahome.com
 6. W celu usprawnienia procesu rozpoznania reklamacji, zaleca się, by zgłoszenie reklamacyjne zawierało następujące dane:
  • imię i nazwisko,
  • nr zamówienia,
  • datę nabycia,
  • rodzaj reklamowanej Usługi lub Produktu,
  • dokładny opis problemu,
  • żądanie Klienta,
  • oczekiwany sposób udzielenia odpowiedzi: adres do korespondencji lub adres poczty elektronicznej.
 7. Zaleca się również, by wraz ze zgłoszeniem reklamacji dostarczyć Sprzedającemu oryginał dowodu zapłaty za Produkt (może to być na przykład kopia paragonu lub kopia faktury, wydruk z karty płatniczej albo inny dowód zakupu).
 8. Użytkownik ma również prawo sformułowania reklamacji dotyczącej technicznych nieprawidłowości związanych z funkcjonowaniem Sklepu, Usług elektronicznych oferowanych za jego pośrednictwem. W takim przypadku, zalecamy, by reklamacja obejmowała następujące informacje:
  • rodzaj nieprawidłowości oraz ich opis,
  • data wystąpienia problemów,
  • żądanie Użytkownika,
  • oczekiwany sposób udzielenia odpowiedzi: adres do korespondencji lub adres poczty elektronicznej.
 9. Przedstawienie ww. danych i dokumentów nie jest warunkiem przyjęcia reklamacji do rozpoznania. Ich podanie przyspieszy udzielenie odpowiedzi.
 10. Sprzedający rozpatrzy reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.
 11. Sprzedający nie udziela gwarancji na Produkty, chyba że co innego wynika z opisu danego Produktu na stronie Sklepu.

 

§ 10                

Polubowne sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 

 1. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny. Poniższe zapisy mają charakter informacyjny i nie stanowią zobowiązania Sprzedającego do skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania  sporów.
 2. Konsument posiada między innymi następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  • Zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu. Informacje dotyczące procedury mediacyjnej znajdują się w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej,
  • Zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
  • Zwrócenie się o bezpłatną pomoc prawną do miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, m.in. Federacji Konsumentów - adres strony internetowej: www.federacjakonsumentow.org.pl.
  • Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
 3. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozwiązywania sporów pomiędzy Sprzedającym a Konsumentem można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php

 

 

 

§ 11  

Warunki techniczne

 

 1. Aby korzystać z Usług stanowiących funkcjonalności Sklepu konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych:
  • posiadanie urządzenia elektronicznego takiego jak komputer, telefon, tablet z dostępem do sieci Internet,
  • aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail), które jest niezbędne dla następujących usług: Profilu klienta, Formularza zamówienia, Formularza kontaktowego,
  • przeglądarka internetowa w aktualnej wersji:
   • Internet Explorer,
   • Mozilla Firefox,
   • Google Chrome,
   • Safari,
   • Opera,
  • obsługiwanie technicznych plików cookie w przeglądarce,
  • włączona obsługa JavaScript.
 2. W przypadku stwierdzenia przez Użytkownika nieprawidłowego działania którejkolwiek z funkcjonalności Sklepu może on zgłosić ten fakt pod adresem: kontakt@bonoideahome.com
 3. Sprzedawca zobowiązuje się do zapewnienia działania sklepu 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu przez cały rok za wyjątkiem przerw spowodowanych przyczynami technicznymi (w tym pracami związanymi z działaniem serwisu).

 

§ 12                

Zasady korzystania z Usług oraz realizacji zamówienia

 

 1. Zaleca się dokonanie oględzin otrzymanej przesyłki w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaj.
 2. W przypadku umów zawieranych z Przedsiębiorcami niebędących Przedsiębiorcami Indywidualnymi Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania złożonego zamówienia (tj. odstąpić od Umowy sprzedaży w rozumieniu art. 395 Kodeksu cywilnego) w terminie 14 dni od dnia złożenia zamówienia. Odstąpienie od Umowy może nastąpić w szczególności, jeżeli zamówienia wskazuje na nabycie Produktu w celu jego dalszej odsprzedaży, a także z innych przyczyn, których wskazanie nie jest wymagane do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
  • Użytkownicy powinni korzystać ze Sklepu:
   • w sposób zgodny z prawem, dobrymi obyczajami oraz zasadami współżycia społecznego,
   • zgodnie z Regulaminem,
   • z poszanowaniem dóbr osobistych i praw autorskich,
   • w sposób niezakłócający funkcjonowania Sklepu.
  • Użytkownicy powinni powstrzymać się od dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
  • W szczególności, Użytkownicy powinni powstrzymać się od:
   • Popierania radykalnych poglądów i zachowań, w szczególności o charakterze dyskryminującym (bez względu na przyczynę dyskryminacji),
   • zamieszczania treści wulgarnych (w powszechnym tego słowa rozumieniu),
   • podejmowania działań sprzecznych ze społecznymi normami, dobrymi obyczajami,
   • publikowania wystąpień nawołujących lub zachęcających do spożywania alkoholu, narkotyków, wyrobów tytoniowych lub innych podobnych substancji,
   • upubliczniania treści naruszających cudze dobra osobiste (w tym wizerunek osób trzecich),
   • podejmowania nieuzgodnionej ze Sprzedającym działalności reklamowej (lub innej pokrewnej),
   • nieuzgodnionego ze Sprzedającym testowania Sklepu pod kątem zabezpieczeń technicznych i informatycznych,
   • wykorzystywania treści zamieszczonych w Sklepie lub kodu źródłowego Sklepu w celach zarobkowych (Za takie wykorzystanie nie uważa się dokonania zamówienia Produktów na potrzeby prowadzonej działalności)
   • zamieszczania odnośników do stron naruszających reguły określone w niniejszym paragrafie.
  • Sprzedający uniemożliwi dostęp do treści o bezprawnym charakterze:
   • po otrzymaniu urzędowego zawiadomienia

lub

 • po uzyskaniu wiarygodnej wiadomości na ten temat.
 • Z tego powodu, Sprzedający prosi o informowanie o wszelkich przypadkach nadużyć lub naruszeń Regulaminu. Prosimy o kierowanie informacji na adres e-mail: kontakt@bonoideahome.coom
 • Niedozwolone jest korzystanie z treści zamieszczonych w Sklepie:
  • przez ich wykorzystanie bez wyraźnego, czytelnego i zrozumiałego dla przeciętnego obiorcy oznaczenia źródła informacji,
  • w sposób sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami, w szczególności godzący w dobra osobiste osób trzecich, w tym przez tworzenie treści obraźliwych, nawołujących do przemocy lub nakłaniających do popełnienia czynów zabronionych,
  • w sposób naruszający interesy Sprzedającego,
  • do własnych celów zarobkowych.

 

 

 

§ 13                

Prawa autorskie oraz prawa pokrewne

 

 1. Korzystając ze Sklepu, każdy Użytkownik powinien respektować obowiązujące przepisy dotyczące praw autorskich oraz własności intelektualnej.
 2. Treści zawarte w Sklepie (w tym nade wszystko utwory, logotypy, znaki towarowe, bazy danych) podlegają ochronie prawnej. Ochrona ta wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym:
  • ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
  • ustawie o własności przemysłowej,
  • ustawie o ochronie baz danych,
  • ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
 3. Przykładem naruszenia tych przepisów byłoby nieuzgodnione, pozaprawne, zwielokrotnianie, publiczne udostępnianie w sieci, publiczne odtwarzanie wyżej określonych treści.
 4. Sam fakt korzystania ze Sklepu nie powoduje przeniesienia na Użytkowników jakichkolwiek praw lub licencji dla treści objętych ochroną prawną.

 

§ 14               

Uprawnienia Przedsiębiorcy Indywidualnego

 

 1. Do Przedsiębiorcy Indywidualnego stosuje się:
  • postanowienia Regulaminu dotyczące prawa odstąpienia od umowy oraz wszelkie inne postanowienia, w których wyraźnie wskazano ich zastosowanie do Przedsiębiorcy Indywidualnego,
  • przepisy dotyczące Konsumenta, zawarte w art. 385(1)-385(3) Kodeksu cywilnego (zakaz stosowania klauzul niedozwolonych),
  • przepisy Tytułu XI Dział II (1) Kodeksu Cywilnego (roszczenie sprzedawcy w związku z wadliwością rzeczy sprzedanej).
 2. Do przedsiębiorcy Indywidualnego nie ma zastosowania:
  • przepisy Tytułu XI Dział II Kodeksu Cywilnego (rękojmia za wady),
  • 563 oraz art. 567 § 2 Kodeksu Cywilnego, dotyczące kupującego,
  • 558 § 1 Kodeksu Cywilnego zdanie drugie.

 

§ 15                

Postanowienia końcowe

 

 1. Sprzedający oświadcza, że nie stosuje indywidualnego dostosowania ceny na podstawie zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
 2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.05.2023
 3. Ewentualne zmiany Regulaminu będą następować przy uwzględnieniu następujących zasad:
  • zmiana Regulaminu będzie skuteczna po upływie 14 dni od daty opublikowania nowej wersji Regulaminu w widocznym miejscu na stronie internetowej Sklepu,
  • zarejestrowani Użytkownicy zostaną powiadomieni o zmianie Regulaminu w drodze wiadomości e-mail,
  • zmiana Regulaminu nie pozbawia, ani nie ogranicza praw nabytych przez Klienta przed jej wejściem w życie (w szczególności, nie wpływa na prawa i obowiązki związane z zamówieniami złożonymi przed wejściem w życie zmian Regulaminu).
 4. Regulamin dostępny jest pod adresem https://bonoideahome.com/pl/i/Regulamin/3 Zaleca się, by wszelkie uwagi, opinie na temat funkcjonowania Sklepu, jak również informacje o naruszeniu Regulaminu kierować na adres poczty elektroniczny Sprzedającego kontakt@bonoideahome.com
 5. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz ich ochrony zostały zawarte w Polityce prywatności, która jest dostępna pod adresem https://bonoideahome.com/pl/i/Polityka-prywatnosci/11
 6. Ze Sprzedawcą można skontaktować się za pomocą adresów wskazanych w niniejszym Regulaminie, jak również następującymi drogami:
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@bonoideahome.com
  • telefonicznie pod numerem: 666 613 190
  • pocztą tradycyjną wysyłając korespondencję na adres: : ul. Srebrzyńska 63, 93-559 Łódź.
 7. Spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Przedsiębiorcą niebędącym Przedsiębiorcą Indywidualnym, zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedającego.
 8. Treść Regulaminu może być utrwalona przez Klienta w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie ze strony Sklepu lub pobranie.
 9. W przypadku zamieszczenia treści Regulaminu w kilku wersjach językowych wiążąca jest treść w języku polskim.

 

Załączniki:

- wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy

Wersje językowe
Menu Szukaj więcej więcej
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl