Zwroty i reklamacje

 

Odstąpienie od umowy zawartej na odległość

Uprawnienie do odstąpienia od Umowy (Zwrot Towaru)

W okresie 14 dni od dostarczenia zamówionego towaru, Klient ma prawo odstąpić od umowy i dokonać zwrotu towaru.

 

Obowiązki Klienta

 1. Klient ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy na adres: Bonoidea ul. Srebrzyńska 63, 90-552 Łódź lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.
 2. Zwracany towar powinien zostać należycie zabezpieczony na czas transportu, nie może nosić śladów użytkowania, uszkodzeń oraz powinien być zwrócony w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu, z kompletną jego zawartością w tym dokumentacją, wydaną przy jego sprzedaży.
 3. Zwrot będzie przyjęty pod warunkiem wypełnienia oświadczenia odstąpienia umowy oświadczenie o odstąpieniu umowy
 4. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru (koszt odesłania).
 5. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

 

Obowiązki Sprzedawcy

 1. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towarów.
 2. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 3. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 

 

 

Reklamacje
 
Zdjęcia Towarów zamieszczone na stronie Sklepu są przykładowe i służą wyłącznie prezentacji. W zależności od ustawień monitora, jakim posługuje się Klient, kolorystyka zdjęć Towaru (w szczególności intensywność koloru oraz odcień) zamieszczonych na stronie Sklepu mogą różnić się nieco od rzeczywistej.
W przypadku niezgodności Towaru z Umową Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji.
 
 
Obowiązki Klienta
 1. W celu złożenia reklamacji, Klient wypełnia formularz reklamacyjny wypełniając go w formie elektronicznej na kontakt@bonoideahome.com lub na piśmie na adres: Bonoidea ul. Srebrzyńska 63, 90-552 Łódź z dopiskiem „Reklamacja”.
 2. W przypadku uszkodzenia mechanicznego w drodze transportu Kupujący zobowiązany jest dołączyć skan formularza reklamacji/szkody wypełniony w obecności i podpisany przez przedstawiciela firmy kurierskiej, który dostarczył przesyłkę.
 3. Zwracany towar powinien zostać należycie zabezpieczony na czas transportu, nie może nosić śladów użytkowania, uszkodzeń oraz powinien być zwrócony w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu, z kompletną jego zawartością w tym dokumentacją, wydaną przy jego sprzedaży.

 

Obowiązki Sprzedawcy

 1. Sprzedawca rozpatruje reklamacje w terminie 14 (czternastu) dni liczonych od następnego dnia od otrzymania przez Sprzedawcę poprawnie złożonej reklamacji, przy czym termin ten liczy się dopiero od momentu kompletnego złożenia reklamacji, przez co rozumie się także datę dostarczenia przez Kupującego uszkodzonego Towaru wraz z dowodem zakupu na wskazany przez Sprzedawcę adres.
 2. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, Sprzedawca odeśle Towar Klientowi wraz z pisemnym uzasadnieniem odmownej decyzji co do reklamacji.
 3. W razie uwzględnienia przez Sprzedawcę reklamacji dotyczącej niezgodności Towaru z umową, Sprzedawca, według wyboru Klienta, nieodpłatnie naprawi Towar lub dostarczy nowy niewadliwy egzemplarz Towaru. W przypadku, gdy naprawa lub dostarczenie nowego niewadliwego Towaru nie jest możliwe, Sprzedawca obniży cenę Towaru lub zwróci Klientowi całość uiszczonej przez niego Ceny.
 4. W przypadku uwzględnienia reklamacji przez Sprzedawcę, Klientowi przysługuje zwrot kosztów poniesionych w celu dostarczenia Sprzedawcy reklamowanego Towaru.
 

 

Wersje językowe
Menu Szukaj więcej więcej
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl